accountancy administratie advies

Privacybeleid
Voor ons staat de klant voorop. Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt en zien het daarom als onze verantwoordelijkheid om bij de verwerking van persoonsgegevens uw privacy te beschermen met alle middelen die van ons redelijkerwijs verwacht mogen worden.
In dit document vertellen wij welke gegevens we verwerken, hoe we de gegevens beveiligen en of we de gegevens delen met derden. Dit privacybeleid is openbaar en gedeeld met medewerkers.

Onze gegevens
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Accoris Ondernemersservice
Hanzeweg 20
7418 AT DEVENTER
0570-640777

De persoonsgegevens die we verwerken
Wij houden ons aan de uitgangspunten van de algemene verordening persoonsgegevens zoals die vanaf 25 mei 2018 van kracht is geworden. Dat betekent dat wij de gegevens verwerken op een wettelijke basis, dat we niet meer persoonsgegevens verwerken dan strikt noodzakelijk, dat we persoonsgegevens niet langer bewaren dat we moeten (waarbij we rekening houden met andere wettelijk verplichte bewaartermijnen), dat we er alles aan doen om de gegevens zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen en dat we passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens veilig te verwerken.

Indien u een opdracht aan ons verstrekt, dan zullen wij u om de volgende gegevens vragen:
– Bedrijfsnaam
– Adresgegevens bedrijf
– Uittreksel KvK
– Naam contactpersoon
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Nummer, type en datum ID-bewijs
– Burgerservicenummer (BSN)

Verder geldt:
We delen de gegevens nooit met derden voor commerciële doelen of marketing;
We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming;
We bewaren gegevens niet langer dan nodig. Voor het bijhouden van transacties zijn we gebonden aan de bewaartermijnen van de fiscus.

Rechten van betrokkenen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons contactadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij gegevens beveiligen
De AVG geeft aan dat er voldoende passende technische en organisatorische maatregelen genomen moeten worden om de verwerking van persoonsgegevens veilig te houden. In dat kader hebben wij de volgende maatregelen genomen:

In ons eigen systeem en in de systemen van derden wordt er gewerkt met erkende software pakketten, al dan niet op eigen servers of in de cloud, waarbij toegang is afgeschermd door middel van wachtwoorden voor de gebruikers en waarbij er wordt gewerkt met back-up en herstelprocedures. Indien nodig worden gegevens beschikbaar gesteld aan belanghebbenden door middel van portals. Met derden partijen zijn afzonderlijke verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Ten aanzien van het personeel zijn er geheimhoudingsverklaringen in de arbeidscontacten en in de arbeidsvoorwaarden opgenomen. In het pand worden gegevens bewaard in af te sluiten ruimtes en wordt het pand beveiligd met een indringeralarm.

Verwerkers / subverwerkers
De AVG stelt als eis dat er een verwerkersovereenkomst wordt opgesteld met bedrijven die uit onze naam persoonsgegevens verwerken. We maken gebruik van diverse verwerkers/subverwerkers waarmee wij verwerkersovereenkomsten hebben afgesloten.

Vragen
Als u vragen heeft over onze privacy- en/of cookiebeleid, neemt u dan gerust contact met ons op.